Rekuperácia - projektovanie, montáž

Od 1.1.2021 musí novostavba spĺňať energetickú triedu A.

Princíp rekuperácie

Do rekuperačnej jednotky je privádzaný vonkajší čerstvý vzduch, ktorý prechádza cez rekuperačný výmenník, do ktorého z opačnej strany vstupuje teplý odpadový vzduch z objektu. V rekuperátore nastáva odovzdávanie tepelnej energie bez miešania čerstvého a odpadového vzduchu. Vďaka filtorm, ktoré sú súčasťou rekuperačného zariadenia je čerstvý vzduch zbavený nečistôt, plesní, a prachu. Privádzaný vzduch sa ohrieva ohrievačom, no zároveň je možné dochladzovať doplnením zdroja chladu do systému.
Rekuperácia vzduchu je dej, pri ktorom nastáva spätné získavanie tepla a nahrádza neefektívne vetranie oknami, ktoré spôsobuje značné straty tepelnej energie.

Pre správne fungovanie systému odporúčame pravidelný servis.

Zákon č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov v novelizovanom znení, ktorý implementuje smernice EÚ o energetickej hospodárnosti budov), vyhláškami (Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby č. 364/2012, novelizovaná vyhláškou 324/2016) a technickými normami (STN 73 0540, STN EN 15603)

Od 1.1.2021 musí novostavba spĺňať energetickú triedu A.

Ak nebude dom spĺňať tieto požiadavky, stavebné povolenie ani nedostanete. Nové požiadavky budú platiť pre novo vydávané stavebné povolenia, ak získate stavebné povolenie na dom do 31.12.2020 a skolaudujete ho aj po roku 2021, bude stačiť splniť požiadavky triedy A1.

Ale podľa zákona 555/2005 musí dom spĺňať energetickú triedu A0. Tá sa dá dosiahnuť kombináciou rôznych zariadení (napr. tepelné čerpadlo, rekuperácia). Je na stavebníkovi a projektantovi, aby dom navrhli tak, aby sa tá energetická trieda dosiahla.

Máte záujem o rekuperáciu
alebo
potrebujete viac informácií?

Kontaktujte nás

klimatizacia@merax.sk

Pozrite si katalóg rekuperácie